فرآیند مدیریت هر فعالیتی از جمله فعالیت های تشریفاتی در 3 مرحله زیر شکل می­گیرد:

الف)مرحله ی برنامه­ ریزی(قبل از مراسم): مهمترین مسئله و شاکله ی اصلی این مرحله برنامه­ریزی است و مفهوم برنامه­ ریزی عبارت است از فرآیند تصمیم­گیری آگاهانه در مورد فعالیت های آینده ی یک فرد، سازمان، یا جامعه طبق الگوی ذهنی برنامه­نویس. برنامه­ریزی از ریشۀ برنامه است که به شرح زیر تعریف می­شود: برنامه عبارت است از تعیین اهداف، مأموریت ها و رسالت سازمان در آینده به عبارتی دیگر در برنامه خط و مشی و راهبردهای بلندمدت و طریقه ی رسیدن به اهداف را نشان می­دهد. بنابراین اساسی ترین و مهمترین وظیفه ی مدیریت،برنامه­ریزی است.در خصوص مدیریت مراسم نیز همین امر مصداق دارد یعنی در مدیریت مراسم برنامه­ریزی مهمترین رکن است.

در فرآیند مدیریت تشریفات، برنامه­ریزی گام اول است. برنامه­ریزی، یک تصمیم­گیری جمعی است، یعنی تمام دست­اندرکاران یک مراسم باید با همفکری در تنظیم یک برنامه مشارکت کنند، چرا که اجرای برنامه­هایی که  قبلاً در تدوین برنامه ی آن مشارکت و مشورت به کار گرفته نشده باشد با مشکلاتی روبرو می­شود.به طور معمول در برنامه ریزی یک مراسم پنج مرحله ی زیر رعایت می شود: 

·        مرحله ی اول جمع آوری اطلاعات: در این مرحله باید به سه سؤال اساسی که در تشریفات ذکر کرده­ایم پاسخ دهیم که میهمانان ما چه کسانی هستند؟ جلسه، کنفرانس در کجا تشکیل می شود؟ و زمان تشکیل آن چه موقع است.

·        مرحله ی دوم تصمیم­گیری و هماهنگی: همیشه تصمیم­گیری در سطح مدیران و هماهنگی در سطح کارشناسان و کارمندان صورت می­گیرد.

·        مرحله ی سوم: تدوین برنامه­ها و تهیه چک لیست

·        مرحله ی چهارم: ارسال دعوتنامه­ها و انجام مکاتبات

·        مرحله ی پنجم: جلسه ی هماهنگی قبل از شروع مراسم

ب)مرحله ی اجرا(حین مراسم):مرحله اجرایی تشریفات در فرآیندی کامل شامل(استقبال، حمل و نقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه) انجام می­شود. هر کدام از اقدامات باید براساس چک لیست هایی که از قبل مشخص شده­اند، مدیریت شوند.البته این موضوع در تشریفات عملی و کاربردی مورد بحث قرار گرفته است.

ج ـ ارزیابی(بعد از مراسم) :نظرخواهی، نظرسنجی و ارزیابی از برنامه­ها و چگونگی اجرای مراسم از جمله متداول ترین شیوه های سنجش کمی از آثار فعالیت های روابط عمومی است که مدیران روابط عمومی هرگز نباید از آن غفلت کنند. ارزیابی، سنجش کیفی و کمی چگونگی برگزاری مراسم است که ضمن مشخص کردن نواقص،کاستی ها و نقاط ضعف و قوت و مورد توجه مراسم را برای برنامه­ ریزی بهتر و بهبود فعالیت ها در آینده نمایان می­سازد.

·        شیوه های ارزیابی:

1.       نظرسنجی

2.      تحلیل محتوا

3.     تحقیق و پژوهش

·        اقدامات مرحلۀ ارزیابی:

1.       نظرخواهی و نظرسنجی

2.   مستندسازی اقدامات

3.     تنظیم گزارش و گزارش­دهی

4.     تشکر و قدردانی