دانجلود درباره صنعت روابط عمومی گفت: ما دروغ نمی گوییم و به نادرست راهنمایی نمی کنیم. ما عادلانه بازی می کنیم. اساسا ما کاری نمی کنیم که از گزارش شدن آن توسط رسانه ها ابایی داشته باشیم. این گونه کار کردن راه درست است و باعث به وجود آمدن اعتماد بین ارباب رجوع ها، کارفرماها و رسانه ها می شود که برای تجارت هم خوب است.