ریشه هر تلاش ارتباطی مخاطب است و اینجاست که هر تلاشی شروع می شود. با اختصاص قدری زمان و تعقیب چهار گام ساده برای شناسایی مخاطبان هدف، طراحی هنرمندانه پیام و تشخیص رسانه نهایتا ارایه آن در قالب یک فرآیند می توانید به هدف تان برسید.

• گام نخست. تمام مخاطبان جهانی خود را که به آنها دسترسی دارید شناسایی کنید.

• گام دوم. جمعیت گسترده ای را که مد نظر قرار داده اید، به گروه هایی تقسیم بندی نمایید. این بخش بندی ها به عنوان مثال می توانند بر مبنای جنسیت، سطح تحصیلات، سطح درآمد، وضعیت تاهل، و غیره انجام شوند.

• گام سوم. برای هر کدام از آن بخش ها پرونده ای تشکیل دهید که در آن مشخصات کامل ذکر شده باشد. مشاهده می کنید که در اکثر موارد بخش ها با هم همپوشانی دارند (زنان متاهل، سن میان 30 تا 35، کسانی که از دانشکده دانش آموخته شده اند و غیره). این همپوشانی ها را شناسایی کنید و پرونده هایی را برای گروه هایی که در یک بخش قرار می گیرند تهیه نمایید.

• گام چهارم. هر گروه را بر مبنای پرونده اش رتبه بندی کنید. این کار به اندازه ای که به نظر می رسد ساده نیست. اگر زنان مذکور که سن شان بین 30 تا 35 سال است و از دانشکده دانش آموخته شده اند کسانی هستند که می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید، باید به آنها رتبه یک بدهید و به همین ترتیب بعدی ها را در رتبه های 2 و 3 و ... قرار دهید و در نهایت شما به یک دسته بندی سلسله مراتبی خواهید رسید که کارتان را به شدت آسان می کند.