کمی به سخنان بزرگان بیندیشیم

1.مسئولیت پذیرفتنی است نه واگذار کردنی ، چون یک تعهد درونی است.( CURTIS COOK)

2.انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند ، نوابغ آنها را اثبات میکنند .(آلبرت انیشتین)

3.من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می دهد.(ویلیام شکسپیر)

4.نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد.(ویلیام شکسپیر)

5.هر گاه می اندیشیم مشکل بیرون از ماست،خود ان اندیشه مشکل ماست.(استفان کاوی)

6.چیزهای واضح همیشه کمتر درک می شوند.(مترلینگ)

7.بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشیم، تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک(فردریک راگلاس)

8.جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)

9.علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

10.برای آنکه مدیر شوید باید از پایین شروع کنید هیچ استثناءی هم وجود ندارد. (هنری بلاک)

11.اگر می خواهید شخصیت کسی را ازمایش کنید،به او قدرت بدهید.(آبراهام لینکلن)

12.آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. (جرج برنارد شاو)

13.وقتی آدمها مثل هم فکر می کنند پیداست که هیچ کدام آن قدر که باید فکر نمی کنند. (BRIESINGS PUBLISHING group)

14. آرمان بدون عمل رویاست و عمل بدون آرمان ، کابوس(HYRUM SMITH)