بانک آینده

تصاویر پخش شده درباره بانک آینده صرفا از سوی سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز افضل توس است که با بنرهای تقلبی، خودشان را سپرده‌گذاران بانک آینده معرفی می‌کنند و در شهر تهران با جمعیت ۱۵ تا ۲۰ نفره، هر هفته در برابر یک شعبه بانک آینده تجمع می‌کنند. در حالیکه بانک آینده به عنوان عامل پرداخت آن‌ها و با اجازه و دستور بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

لذا لطفا بیهوده جو را خراب نکنید، چون  بانک آینده صرفا عامل پرداخت است و لذا سپرده‌گذاران افضل توس باید به بانک مرکزی یا قوه قضاییه مراجعه کنند. چرا که بانک آینده نمی‌تواند خودسر مبالغ بیشتری را به سپرده‌گذاران موسسه غیر مجاز افضل توس بدهد و این‌گونه حرکات تحریکی، می‌بایستی در مقابل ارکان تصمیم‌گیر انجام شود نه شعبه بانک آینده که هیچ گونه تاثیری بر تغییر تصمیمات مرجع قضایی یا بانک مرکزی ندارد.

منبع: روابط عمومی بانک آینده