1. نظارت بر ورود و خروج
  2. نظارت بر تردد افراد و کنترل
  3. ایجاد امنیت مراسم ها
  4. راهنمایی مهمان ها