تاکتیک ها بخشی از یک سلسله مراتب از عواملی هستند که حرفه روابط عمومی را تعریف می نمایند. می توان در بالای هرم عوامل راهبردی این حرفه، گزینه های اخلاقی، فلسفه های مدیریت، برنامه روابط عمومی و گزینه های برنامه ریزی راهبردی تجاری که نیروی محرک مشاوره روابط عمومی است را قرار داد. هیچ سازمان آگاهی که به ارتباطات راهبردی, مدیریت مساله و موقعیت یابی روابط عمومی می پردازد، چنین کارهایی را به صورت تصادفی یا از روی هوس انجام نمی دهد. این سطح تحلیل به ارزیابی دقیقی از مشکلات و چالشهایی نیاز دارد که هر سازمان که در پی برقراری, حفظ و بهسازی روابط سودمند متقابل با گروههای ذینفع یا جویندگان منافع باشد با آنها روبرو خواهد شد. اینها می توانند مخاطبان علاقه مند به وضعیت مسایل یا مشتریان, اهداکنندگان یا ذینفعان سازمان باشند. تاکتیکها ابزاری هستند که کارگزاران برای اجرای راهبرد‌هایی که توسط مدیران, از جمله مدیران روابط عمومی ایجاد شده اند‌, به کار می گیرند.