در حالی که وقت زیادی را صرف تمرین راه رفتن می کردم متوجه شدم که طرز لباس پوشیدن، صحبت کردن، نگاه کردن و به طور کلی نوع رفتار مدیران با بقیه فرق می کرد.

اینکه کار خود را به نحو احسن انجام دهید و تجربه کاری داشته باشید کافی نیست بلکه باید به گونه ای متفاوت از دیگران کار کنید که بهتر از آنان به نظر برسید.

در واقع این فقط راه رفتن نبود بلکه یک تغییر کامل بودن و نوعی متحول شدن بود. به مرور فهمیدم جزیی ترین رفتار یک مدیر از صحبت کردن، طرز نوشتن، روزنامه ای که می خواند و حتی نوع قلمی که استفاده می کند قابل اهمیت و یادگیری بود و مورد قضاوت دیگران قرار می گرفت.

این قوانین کار است که از شما بهترین ها را می سازد. چه چیز شما را از دیگران متفاوت می سازد؟ چه چیز شما را برجسته می کند؟ چه چیز شما را کاندیدای مناسبی برای ارتقا به مراحل بالاتر می سازد؟