١. مذاکرات بوفالویی:

-مذاکره کنندگان به مدیر خود پای بند و وفادارند وھمه پیروند و تابع.

- مذاکره کنندگان درست ھمان کاری را می کنند که به آنھا دستور داده شده است.

- مذاکره کنندگان ھرگز سوال نمی کنند و تنھا پیروی می کنند.

- مذاکره کنندگان منتظر دستورمی شوند و تا دستور نرسد ھیچ کاری نمی کنند و ھیچ جا نمی روند.

- ھیچکس جای دیگری را پر نمی کند ،جلو نمی افتد و مسئولیت نمی پذیرد.

٢. مذاکرات غازی:

- مذاکره کنندگان احساس مسئولیت می کند.

- مذاکره کنندگان پیروی محض نمی کند و به تصمیمی که باید بگیرد فکر می کند.

- مذاکره کنندگان مسیر گروه یا شرکت یا کشور و یا...  را می داند.

- رھبری و جلودار بودن نوبتی است.

- ھمه مذاکره کنندگان آمادگی پذیرش مسئولیت و رھبری دارند.

- مذاکره کنندگان در طول مذاکره مراقب یکدیگر ھستند.