روابط عمومی از طریق خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه های خبری که مخاطب شما هر روز آنها را می خوانند، می شنوند و یا تماشا می کنند و به شما امکان اطلاع رسانی و تاثیرگذاری روی آنها را می دهد و حجم، اعتبار و ارزش پیامهایی که ارسال می کنید را افزایش می دهد. علت آن است که مخاطبانی که گزارشهای خبری را می بینند از خبرنگاران انتظار ارزیابی منافع و تائید اعتبار اطلاعات به اشتراک گذاشته شده را دارند. از آنجا که مخاطبان انتظار دارند مقالات چاپی، و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی مفید، هدفمند و دقیق باشند، آنها به این اطلاعات اعتقاد داشته و از نزدیک به آنها توجه دارند. از این بهتر، آنها بیرون رفته و با دوستان خود در خصوص آنچه در تلویزیون دیده اند صحبت می کنند.