اکنون که ایده بهتری در خصوص چگونگی دستیابی به شهرت برای کسب و کار خود دارید، به ابزار زیرکه می توانید از انها استفاده کرده و به صورت رایگان ارایه می گردند، نگاهی بیاندازید. این منابع به منظور سهولت نسبی امور  برای شما  جهت موفقیت تان در تبلیغ برای کسب و کار خود در نظر گرفته شده اند.

در اینجا نام چند منبعی که می توانید  بیانیه مطبوعاتی خود را به صورت رایگان ارسال کنید، آورده شده است:

 

PRFree.com

24-7PressRelease.com

PRWeb.com

Clickpress.com

OpenPR.com

PRNewsNow.com

PressExposure.com

 

در اینجا نام مکآنها یی آورده شده که می توانید  مطالب گزارشی نوشته و آنها را به صورت رایگان در اینترنت قرار دهید:

 

Digg.com

 Delicious.com

 Articlenation.net

StumbleUpon.com

PRLog.com

BestSyndication.com

Ezinearticles. Corn

 Article99.com