نقشه گفتگو یک نمونه زنده و پویا از رسانه است و باعث به وجود آمدن کانال هایی برای ارتباط می شود. اگر در هنگام یک گفتگوی اینترنتی شما در آنجا حضور نداشته باشید، آیا این گفتگو واقعاً وجود داشته است؟


حتماً. گفتگو و مکالمه وجود دارد، چه شما باشید چه نباشید. این نقشه به شما کمک می کند میزان نیروی بالقوه و فراگیری گفتگوهای اینترنتی را که روی کار و نشان تجاری شما تاثیر دارد ببینید.


در این نقشه شما به عنوان یک حرفه ای در امر خدمات یا ارتباطات خود را در مرکز منشور خواهید یافت – فرقی نمی کند که در حال تماشا باشید یا شنیدن و یا شرکت در بحث. این نقشه بصری مجموعه ای کامل از راهنمایی های ضروری برای رسانه های جمعی (The Essential Guide to Social Media) و اعلامیه رسانه های جمعی (Social Media Manifesto) است که به شما راه های درست گوش دادن و مشارکت شفاف، صادقانه و موثر در بحث را می آموزد.


از آنجایی که گفتگوهای اینترنتی در حال افزایش هستند، باید با دیدن و شنیدن آغاز کنید. این کار کمک می کند گفتگوهای مربوط را پیدا کنید و اندازه و فراوانی آنها را تشخیص دهید. اگر پیدایش کردید می توانید آن را در برنامه های ارتباط جمعی خود قرار دهید.


خوب، اما این چطور به یادگیری ربط پیدا می کند؟ مشخص است، هر بار که ما چیز جدیدی را امتحان می کنیم، چیز جدیدی می شنویم، درگیر مساله جدیدی می شویم، مطلب تازه ای می آموزیم.


من فکر می کنم این گل آفتابگردان رسانه های جمعی هم به ما کمک می کند تا روش های یادگیری خود را تعیین کنیم. با انتخاب یکی از گلبرگ ها که مناسب روش های یادگیری ما باشد و تمرکز بر ابزار ذکر شده در آن گلبرگ می تواند تغییراتی ایجاد کند. چگونه می خواهیم مکالمه را ادامه دهیم؟