1. توانایی برقراری ارتباط
2. کنجکاوی ناپیدا
3. اشتها برای یادگیری
4. درک رسانه ها
5. ایجاد یک خط خلاق
6. همیشه آماده
7. دارای روحیه تحقیقاتی
8. داستانپرداز بزرگ
9. تمایل به یادگیری
10. جزئیات گرا
11. نگرش ماجراجویانه.