1. کمک به پیشبرد سیاست های ملی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی و ایجاد شرایط مناسب برای حل و فصل v ها و ایجاد هویت و مشروعیت
  2. کمک به بسط آزادی و احترام به حقوق انسانی
  3. توسعه شهرنشینی، ارتقای سطح سواد، تقویت پیوندهای اجتماعی بین جوامع که در نهایت روند دستیابی به «رفاه اقتصادی» را هموار می کند
  4. بالا بردن سطح دانش فنی و تسهیل انتقال فن آوری، تربیت نیروی انسانی، برنامه ریزی و کمک به نوآوری
  5. جایگزینی دیپلماسی علنی به جای دیپلماسی سنتی (در دیپلماسی سنتی راهبردها و شیوه ها در پشت درهای بسته اتخاذ می شود، حال آن که در دیپلماسی علنی نقش و تأثیر افکار عمومی و مطبوعات بر نظام سیاسی و تصمیم گیری های مملکتی قابل انکار نیست)
  6. تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و در میان جوامع بین المللی
  7. کارکرد آموزشی و دادن اطلاعات علمی
  8. آگاه ساختن ملل مختلف از سنت ها و فرهنگ ملی و تاریخی دیگر